Bascole

Uitgaan van de realiteit bij de klant

Uitgaan van de realiteit van een klant ziet er voor een dienstverlenende organisatie of een overheid anders uit dan voor een industriële onderneming. Wij richten ons vooral op dienstverlenende organisaties. Die hebben veel last van regels en procedures die worden opgedrongen door de overheid of geïntroduceerd door bedrijfsvoering. Hoe hou je dan vast dat de organisatie effectief blijft? Als dat niet lukt, zullen klanten het als eerste merken.

Hoe vind je de weg terug naar effectiviteit? De realiteit van een klant zal dan je richtlijn zijn, inclusief de veranderingen die op de klant afkomen. Het kan zijn dat je wezenlijk anders je bedrijf moet inrichten, op een andere manier betekenis aan iets moet geven. Wij begeleiden graag zo’n overgang.

Advies & onderzoek

Veel leidinggevenden maken mee dat wat tot voor kort nog goed werkte nu problematisch is en onzekerheid geeft. Ook het gebruik van procedures, regels en protocollen werkt steeds vaker anders uit dan gedacht. Zo kan de eis dat een vraag binnen 4 weken moet zijn beantwoord ertoe leiden dat medewerkers denken aan de tijd die ze nog hebben en niet aan de urgentie die een vraag of probleem voor een klant heeft.

Wij krijgen dan de vraag of wij weten wat er aan de hand is. Dat kunnen we natuurlijk pas constateren als we hebben meegelopen. Dan blijkt bijna altijd dat de manier van werken niet meer past bij wat nu verlangd wordt. We geven aan hoe dat eruitziet, wat eraan schort, wat dient te veranderen en wat daarvoor nodig is.

Begeleiding

Gidsen bij verandering en transformatie naar passende werkvormen

Als je met een systeem klanten wilt bedienen zoals banken met een geldautomaat, kun je de mogelijkheden van het systeem leidend maken en zorg je voor een klantvriendelijke verpakking.

Als je iemand persoonlijk wilt helpen gaat het erom dat je iemands wensen en mogelijkheden herkent en dat je ook de context mee kunt nemen. Dan kun je niet van een systeem uitgaan maar bouw je op medewerkers die in staat zijn de klant en diens context uit te lezen. Systemen horen medewerkers daarbij te helpen en niet in de weg te zitten.

Wij helpen om het verschil tussen die twee benaderingen (systeem- en contextgedreven) te herkennen om te doen wat passend is.

Werving & selectie: vinden van de juiste mensen & oriëntatie assessments

Elke organisatie kan bij het werven en selecteren van mensen onderscheid maken tussen: uitgaan van de klant – waarvan het de bedoeling is dat je die helpt – en uitgaan van producten die de organisatie voert. Dat blijkt lastig. Er is vaak weinig tijd en veel druk om snel nieuwe mensen te werven.

Wij helpen organisaties bij het zoeken en vinden van ‘geschikte’ mensen. Onze grootste bijdrage zit in het ontwikkelen van specifieke profielen en het matchen met mensen via selectie op oriëntatie en aggregatieniveau. Ook oriëntatie assessments behoren tot de mogelijkheden.

Wij begeleiden daarnaast mensen in organisaties, die verantwoordelijk zijn voor het zoeken en vinden van ‘geschikte’ mensen, zodat ze dit zelf kunnen.

Wat speelt er?

Je merkt dat je met je organisatie, afdeling of team vastloopt. Er zijn zaken die steeds tot dezelfde gesprekken leiden en maar niet opgelost raken. Klanten laten weten dat ze zich niet geholpen voelen. Je ziet van alles gebeuren en zoekt naar wat je eraan kunt doen.

Heb je inzicht in hoe er nu gewerkt en georganiseerd wordt? Waar loopt het vast en wat past niet (meer)? Wat vraagt dat van de top van de organisatie? Hoe kom je tot een oordeel en besluitvorming over verandering? Wat komt daar bij kijken? Welke werkwijze en vorm van leiderschap passen bij wat je aan verandering voor ogen hebt?

Wij kijken met je mee naar wat nodig is om inzicht te krijgen in de situatie bij jouw organisatie, op jouw afdeling of in jouw team. En wat nodig is om te komen tot een oordeel over een route van verandering en of dat past en mogelijk is.

Paradigmatisch anders: transformeren

Als je hebt geconstateerd dat de bestaande vormen van werken en organiseren niet meer effectief zijn, wil het nog niet zeggen dat je moet gaan transformeren. Dat is pas aan de orde als je van hele andere vormen van betekenisgeving dient uit te gaan. Dan gaat het vooral om de verandermogelijkheden van mensen die leiding geven en mensen die uitvoerend werken.

Ga niet overhaast te werk. Wij beschikken over alle expertise die nodig is om tot een oordeel te komen. Dan wordt ook duidelijk wat wel en niet nodig is.

Voor leiders, bestuur en toezicht

Vat je jouw organisatie op als geprogrammeerd systeem of als hulp voor klanten die kan meebewegen met hun contexten? Het zijn wezenlijk verschillende organisatievormen.
De overgang van de ene op de andere vorm is paradigmatisch van aard, doorkruist oude gewoontes en aannames en leidt tot programma’s om die nieuwe weg in te slaan.

In deze tijd is het belangrijk om dat verschil te zien zodat je niet voor het probleem komt te staan dat je organisatie te lang blijft hangen in de systeemgedreven vorm terwijl die steeds minder aansluit bij de realiteit van de klant.

Innovatie van systeemarchitectuur

Bij mens-en-contextgedreven werken worden (help)systemen zo gebruikt dat medewerkers klanten beter kunnen bedienen of helpen. De architectuur van helpsystemen verschilt van (financiële) verantwoordingssystemen en procesflow systemen, die handelingen en de manier waarop ze dienen te worden uitgevoerd dwingend opleggen.

Moderne technologie maakt het mogelijk klanten als vertrekpunt te kiezen. Daarmee is privacy op een natuurlijke manier ingebouwd. Wij beschikken over de mensen die helpsystemen vorm kunnen geven. Ze lichten graag eerst de bestaande systemen door om te zien of en hoe die anders te gebruiken zijn.

Incompany programma’s

Gidsen bij competentieontwikkeling en leidinggeven aan verandering

Bij onze incompany trajecten is bewustwording en herkenning van verschillende vormen van werken en organiseren leidraad. Zo past de vorm waarin de organisatie wordt opgevat als systeem en kan uitgaan van wat bedacht is steeds minder bij wat nu van organisaties verlangd wordt. In het bijzonder als het gaat om dienstverlening, waarbij de context van een klant een hoofdrol speelt.

Bewustwording van een juiste en passende vorm van werken en organiseren door de leiding van organisaties, die medewerkers ook waarnemen en ervaren, draagt bij aan herstel van vertrouwen in medewerkers en hun competentie. Het vergoot de effectiviteit en brengt de kwaliteit van uitvoering op een hoger niveau. Het geeft energie en samenhang in de organisatie.

Leiderschapstrajecten

Samen met Sezen Academy heeft Bascole twee programma’s ontwikkeld. Deelnemers ontwikkelen overzicht en een breder handelingsrepertoire om dienstverlening aan te laten sluiten bij mensen en hun leefomgeving.

Verantwoord Leiderschap: Voor leidinggevenden die organisaties weer terug in de realiteit willen brengen.

Mens-en-contextgedreven werken en leidinggeven: Voor wie in het werk te maken heeft met de leefomgeving of persoonlijke context van klanten, patiënten, inwoners, leerlingen en vanuit die realiteit wil werken of leiding wil geven.

Het zijn praktische ervaringsleerwegen. Op basis van de groepssamenstelling en de leervragen wordt het programma nader ingevuld.

De ervaring leert dat het effectiever is als een of twee personen deelnemen in een gemengde groep.
Zie voor meer informatie Sezen Academy. Bel 0343 595800 of mail als je meer wilt weten.

Voor leidinggevenden

Het is voor leidinggevenden belangrijk om te weten waar de voorkeur van medewerkers ligt en of de leidinggevende zelf de mogelijkheden heeft om te verbreden naar andere vormen van
werken en organiseren.

Deze trajecten focussen eerst op bewustwording, herkenning, en wat je tegen gaat komen als je voor de keuze staat om op onderdelen binnen jouw organisatie, afdeling of team over te gaan op een andere vorm van werken.

Voor teams

Incompany trajecten openen met bewustwording van oriëntaties en verschillende vormen van werken. We reiken inzicht aan in verschillende vormen van werken en organiseren, de effectiviteit ervan en de mogelijkheden die het geeft.

Teamleden weten dan wat ze kunnen verwachten van beleidsveranderingen of maatschappelijke ontwikkelingen en wat daarbij van hen gevraagd wordt. Het helpt teams om stappen te kunnen zetten.

De mens-en-contextgedreven vorm is nu actueel bij vrijwel alle dienstverlenende organisaties. Waar zijn klanten, patiënten, inwoners bij gebaat? Welke werkvormen en houding van het team passen daar het beste bij? We nemen met de teamleden invloeden van binnen en buiten de organisatie door die dat stimuleren of juist in de weg zitten. Teamleden gaan het functioneren van het team beter begrijpen. Én het geeft energie.

Verwachting & Evaluatie naast Planning & Control

De mens-en-contextgedreven werkwijze vraagt om een andere vorm van leidinggeven, sturing, monitoring, rapporteren en verantwoording. Mensen die zo werken willen ook graag laten zien dat ze het goed doen. De vorm van sturing en inrichting is nogal anders dan bij Planning & Control. Wij noemen de passende vorm Verwachting & Evaluatie.

Wij beschikken over mensen die dit vorm kunnen geven op plekken waar mens-en-contextgedreven wordt gewerkt.

Inrichten van de werkomgeving

Jouw organisatie beschikt over medewerkers die in staat zijn zich met klanten te verbinden, van hen uit te gaan. Toch lukt het hen niet. De omgeving en omstandigheden zouden dan wel eens spelbreker kunnen zijn.

Wij beschikken over mensen die kunnen helpen om de werkomgeving en werkomstandigheden zo in te richten dat het ze wel lukt.

Project(bege)leiding

Werkt jouw organisatie projectmatig? Wie van klanten en hun context uit wil gaan zal merken dat deze werkvorm daar slecht bij aansluit.

Wij (bege)leiden projecten die vastgelopen zijn en beschikken over mensen die andere werkwijzen en wat daarvoor nodig is aan kunnen reiken. 

Onze expertise

Bascole werkt samen met Stichting Sezen en Sezen Academy. De mensen die wij inzetten hebben een drijfveer om mensen en organisaties vooruit te helpen naar moderne, passende oplossingen, die aansluiten bij het DNA van de organisatie. Ze zijn geselecteerd op een brede oriëntatie en getraind in het waarnemen van wat mensen ervaren en hoe die tot oordelen en acties komen. Ze kunnen hun waarnemingen en oordeel in praktische vormen overbrengen en kunnen mensen begeleiden bij het opdoen van nieuwe ervaringen. Inzet van hen wordt bepaald in overleg met de leiding van de organisatie die om hun expertise vraagt.

Meedoen?

Wij zoeken mensen die zich in willen zetten om anderen en organisaties verder te helpen.

Wij zoeken mensen die zien dat het anders moet en daar een steentje aan willen bijdragen.

Bel 0343-595800 of mail als je mee wilt doen.