Een selectie van lopende trajecten

Een andere kijk op matchmaking

Bestuur en leiding van onder andere zorg-, onderwijs- en gemeentelijke organisaties kloppen regelmatig aan met de vraag om mensen te vinden die passen bij de opgaven waar hun organisatie vanuit de samenleving gezien voor staat. Vooral als het gaat om leidinggevende functies en bestuurlijke rollen waar iets anders nodig is of waar veranderingsprocessen aan de orde zijn.

Mensen die deze trajecten meemaken geven terug dat ze ervaren dat er gesprekken ontstaan, dat er andere vragen worden gesteld en dat ze worden uitgedaagd. Het leidt tot andere vormen en uitkomsten dan ze gewend zijn, tot realistische verwachtingen en betere matches.

Incompany traject bij een gemeente binnen het MBO onderwijs

Een leidinggevende bij een 500.000+ gemeente volgde bij ons een leergang. Tijdens dit programma ontstond een gesprek over de uitval op MBO-scholen in zijn gemeente en hoe je dat structureel zou kunnen verminderen. Het grootste probleem was de manier waarop scholen en de gemeente naar uitval keken. Daarna om mensen te selecteren en op te leiden die een andere werkwijze op scholen konden introduceren. En pas daarna om met jongeren in contact te komen die het met hun school niet meer zagen zitten.

Sinds de start zijn er grote stappen gezet. De situatie voor veel studenten die het moeilijk hebben begint te verbeteren. Er is verbinding ontstaan met afdelingen en projectleiders binnen de gemeentelijke organisatie en de scholen. Het is een evolutionair verlopend proces dat in een jaar of drie de uitval structureel tot een minder zorgwekkend niveau terugbrengt.

Advies aan een GGZ instelling

Tijdens een bijeenkomst met de directie van een GGZ instelling bleek dat een verzekeraar met terugwerkende kracht stevig wilde korten op de gefactureerde bedragen.

We hebben ons erin verdiept en de directie van deze instelling onze manier van kijken en oordeel aangereikt. Daarna is ons om een expertise rapport gevraagd dat bruikbaar zou zijn om hun facturering te verdedigen.

Dit rapport heeft ertoe geleid dat van een rechtszaak kon worden afgezien omdat de instelling in gesprek erover met verzekeraars tot acceptabele vergoedingen is gekomen.

Contextgedreven werken bij politieteams; onderzoek, opleiding en begeleiding

Teamchefs bij de politie zitten klem tussen wat buurtgebonden politiezorg in hun werkgebieden vraagt en wat de korpsleiding van hen verlangt vanuit een nationaal systeemgedreven opzet.

Een aantal van hen vroeg ons of en hoe ze onder de ontstane omstandigheden structureel beter en effectiever en maatschappelijk verantwoord zouden kunnen opereren.

Het heeft geleid tot een onderzoek naar de werkwijzen bij meerdere politieteams en een rapport dat laat zien dat een contextgedreven werkwijze past bij buurtgebonden politiezorg. Het vraagt van de leiding onderscheid te maken in activiteiten die of systeemgedreven dan wel contextgedreven moeten worden uitgevoerd en de organisatie daarnaar in te richten.

Transformeren binnen het gemeentelijk maatschappelijk domein

In een gesprek met een leidinggevende van een 80.000+ gemeente kwam langs dat het helpen van inwoners in hun woon- en leefomgeving behoorlijk verbeterd is, maar nog niet structureel wordt volgehouden. Hij moet elke dag paraat zijn.

Hij ervaart dat er nog steeds teveel wordt uitgegaan van systemen, dat dit voor veel medewerkers de vanzelfsprekende vorm van werken is. Hij laat hen dan zien dat dit niet effectief is, vaak negatief uitpakt. Hij constateert dat medewerkers van organisaties buiten de gemeente er meestal ook systeemgedreven in staan.

Tijdens het gesprek kwamen we op een lijn om met leidinggevenden van de gemeente aan de slag te gaan. De gewenste uitkomst is duidelijk; binnen het sociaal domein leren hoe je werkt als je van de inwoners en hun leef- en woonomgeving uitgaat en herkennen waarbij je van systemen uit moet gaan.

Inmiddels wordt doorzien wat de mogelijkheden en effecten van beide werkwijzen zijn, hoe je daarin werkt en er leiding aan geeft. Het werkt door in de beoordeling van externe partijen en in de verbinding met andere delen van de organisatie.

Advies bij een conflictsituatie tussen een gemeente en een internationale instelling

Een burgemeester zat in zijn maag met de verhouding tussen het gemeentebestuur en het bestuur van een internationale instelling in zijn gemeente. Er was een conflict ontstaan over financiële middelen die de verhoudingen nog meer verslechterde. Of wij daarin konden bemiddelen.

In bij elkaar vier gesprekken bleek dit oplosbaar. Zowel de gemeente als die instelling bleken geen rekening te houden met elkaars context. We hebben die aangereikt waarna alle problemen die waren ontstaan ineens heel anders werden uitgelezen. De communicatie is nu – jaren later – nog steeds vruchtbaar en open.

Incompany traject bij een welzijnsorganisatie

Een welzijnsorganisatie in een 80.000+ gemeente is er in 2015 toe overgegaan om mensen te hepen van uit hun mogelijkheden en context. Ze houden zelf ‘regie’ in hun ontwikkeling en komen tot zelfstandigheid zonder hulp.

De directeur-bestuurder vertelt dat het lastig is om deze vorm van werken vast te houden nu er maar weinig mensen in deze werkwijze zijn opgeleid. We hebben daarom in overleg met hem daarvoor een opleiding ingericht en opgestart.

Inmiddels laten allerlei mensen weten dat ze blij zijn met mensen die bij deze organisatie werken. Ze sturen er steeds vaker inwoners naar toe.

Opleidings- en begeleidingstraject gehandicaptenzorg

Het gesprek met de nieuwe directeur-bestuurder ging over extramurale gehandicaptenzorg en de vergoedingen die ze daarvoor sinds de decentralisatie naar gemeenten krijgen. Zijn vraag was hoe ze effectiever werden en dat in rekening konden brengen.

Door met medewerkers mee te lopen werd duidelijk dat ze niet uitgingen van mensen met hun mogelijkheden in hun context. We introduceerden deze voor hen nieuwe werkwijze bij twee teams.

Het leidde tot grote effectiviteit bij verhoging van kwaliteit. Dat werd door de gemeente herkend en leidde tot nieuwe afspraken en bedrijvigheid.

De directeur-bestuurder en een aantal leidinggevenden zijn bij ons leergangen gaan volgen om hun hele organisatie ernaar te kunnen inrichten.

Decentralisatie van het sociaal domein naar gemeenten; onderzoek en begeleiding

De gemeentesecretaris van een kleine gemeente vroeg ons na zijn leergang om een inschatting van de situatie in het sociaal domein. Tijdens gesprekken met het bestuur ging veel aandacht naar de organisatorische en financiële problemen binnen de gemeente.

We hebben de situatie binnen het sociaal domein onderzocht, het team begeleid, en een weg aangereikt uit de problemen met wat nodig is om inwoners nog betere kwaliteit van dienstverlening te kunnen bieden.

Toekomstperspectief in het MKB: een voorbeeld

Een apotheker in West-Friesland belde ons met de vraag wat de mogelijkheden zijn voor haar zelfstandige apotheek met het oog op de toekomst. Ze wilde meer doen voor haar patiënten en niet opgeslokt worden door een ketenapotheker.

Na een quick scan van een dag gaven we onze inzichten op mogelijke keuzes in bedrijfsvoering en werkwijzen. De apotheker is zelfstandig gebleven en heeft een tweede locatie over kunnen nemen.